Address

Norway Oslo Mission
Postboks 94
1306 BPT
Norway