Address

Madagascar Antananarivo Mission
BP 5094
101 Antananarivo
Madagascar