Address

Ghana Kumasi Mission
P.O. Box KS 16333
Kumasi
Ghana