Misionero

Élder Tyler Roberts

Idioma de la Misión

English

Área Actual

Norwalk, California, United States of America

Fecha de Ingreso al MTC

06/16/2020

Fecha de Regreso Prevista

06/23/2021

Escritura Favorita

Alma 29:9 (Tagalog)
Nalalaman ko yaong ipinag-utos sa akin ng Panginoon, at ipinagkakapuri ko ito. Hindi ako nagpupuri sa aking sarili, kundi ipinagkakapuri ko yaong ipinag-utos sa akin ng Panginoon; oo, at ito ang aking kaluwalhatian, na baka sakaling ako’y maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang madala ang ilang kaluluwa sa pagsisisi; at ito ang aking kagalakan.
Go look it up!

- Alma 29:9

Domicilio de la Misión


California Los Angeles Mission
Local
California

Tiempo de Servicio

100 %

Días en el Campo Misional

1
Years
8
Months
18
Days

Próximos Eventos