Missionary

Elder Tyler Roberts

Mission Language

English

Current Area

Norwalk, California, United States of America

MTC Entry Date

06/16/2020

Expected Release Date

06/23/2021

Favorite Scripture

Alma 29:9 (Tagalog)
Nalalaman ko yaong ipinag-utos sa akin ng Panginoon, at ipinagkakapuri ko ito. Hindi ako nagpupuri sa aking sarili, kundi ipinagkakapuri ko yaong ipinag-utos sa akin ng Panginoon; oo, at ito ang aking kaluwalhatian, na baka sakaling ako’y maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang madala ang ilang kaluluwa sa pagsisisi; at ito ang aking kagalakan.
Go look it up!

- Alma 29:9

Mission Home Address


California Los Angeles Mission
Local
California

Length of Service

100 %

Days in Mission Field

1
Years
8
Months
18
Days

Coming Events